English English Turkish Türkçe  Arabic العربية   Apply Now

Yök Denkliği

Comments Off on Yök Denkliği

ADIM ADIM DENKLİK

ÖNEMLİ: Denklik işlemlerine ilişkin gerekli tüm bilgiler bu metinde mevcuttur, lütfen metnin tamamını okumadan başvuru işlemine başlamayın.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi tarafından yapılmaktadır. (Doktora, Doçentlik, Profesörlük ve Sanatta Yeterlilik Denklik işlemleri, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Gerekli bilgilere http://www.uak.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.)

Denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esaslar, 6 Kasım 2010 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik, 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Denklik, Yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini ifade eder. Denklik Belgesi, denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgedir.

Denklik İşlemleri, Değerlendirme Uzmanları, Denklik Komisyonu ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkllik Yönetmeliği, ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası anlaşmalar uyarınca yapılmaktadır. Mevzuat gereğince yapılan inceleme neticesinde ulaşılabilecek sonuçlar şunlardır:
–    Diploma Denklik Kabul
–    KKTC Protokolü
–    Seviye Tespit Sınavı
–    Lisans Tamamlama
–    KPDS/YDS
–    Red
–    Sahte

Başvurular aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde incelenir:

a) Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olup olmadığı, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı,
b) Belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı,
c) Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınması halinde; denkliği talep edilen yükseköğretim programının eğitim düzeyi, mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya AKTS toplamı, kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik açısından Türk yükseköğretim programına eşdeğer olup olmadığı, Türk yükseköğretiminde aynı veya benzer bir program bulunmuyor ise bu bentte sayılan diğer şartların sağlanması halinde eğitim düzeyi açısından Türk yükseköğretimine eşdeğer olup olmadığı incelenir, unvan kullanılması gerektiği durumlarda Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesi gereğince inceleme yapılır.
(2) Komisyonca gerekli görülmesi halinde diplomanın uluslararası düzeyde veya ikili anlaşmalarla tanınan bir üniversiteden alınmış olmasına rağmen mezuniyet diploması ve diğer belgelerinin gerçek olup olmadığı, eğitim programının türü, niteliği, düzeyi konusunda başvuru sahibinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlarından 4 üncü maddede belirtilen belgeler dışında da bilgi ve belge istenebilir.

İnceleme sonucu yapılacak işlemler

Yapılan inceleme sonucunda;
a) Diplomanın alındığı kurumun ilgili ülke makamları ve YÖK tarafından tanınmış bir kurum olduğu, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olduğu, eğitim düzeyi ve öğrenim alanı açıkça tespit edilenlere mezun olduğu düzeye göre ön lisans denklik belgesi, lisans denklik belgesi veya yüksek lisans denklik belgesi verilir.
b) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının kılavuzda yer alan programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilen öğrencilerin alacakları diplomalara 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca yapılacak inceleme sonucunda denklik belgesi verilir.
c) Mezun olunan lisans programının Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması zorunlu görülen derslerinde eksiklik tespit edilenlere; Türkiye’deki bir üniversitede tamamlama eğitimine tabi tutularak bu dersleri almaları ve başarılı olduğunu belgelemeleri halinde denklik belgesi verilir. Tamamlama eğitimine katılmak isteyen öğrencilerin hangi üniversitelerde bu eğitimi alacakları, tamamlama eğitiminin süresi ve öğrencinin almak zorunda olduğu dersler Komisyonca belirlenir. Bu amaçla gerektiğinde konunun uzmanı kişilerden oluşan alt komisyonlar kurulabilir.
ç) Mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması durumunda, başvuru sahibi usul ve esasları Kurul tarafından belirlenen seviye tespit sınavına tabi tutulur.
1) Seviye tespit sınavı öğrenim süresince kazanılması gereken en az bilgi düzeyinin tespitine yönelik olup, başarılı olabilmek için gereken asgari puan 100 üzerinden 50’dir. Seviye tespit sınavları ihtiyaç durumuna göre Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek üniversitelerin ilgili bölümleri veya ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurulunca belirlenen tarihlerde ve yılda en az bir kez yapılır.
2) Hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik alanında hangi ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminin seviye tespit sınavında başarılı olma şartı aranmadan yapılacağı Genel Kurul tarafından belirlenir.
3) Eczacılık alanındaki diplomaların denklik işlemlerinde: Yapılan denklik incelemesi sonucunda eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde eksiklik bulunmadığında, Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde ilmi hüviyetini ispat etmesi sonucunda denklik belgesi verilir. Yapılan denklik incelemesi sonucunda eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde eksiklik bulunanların ise Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde zorunlu eksik derslerin ve eksik olan sürenin tamamlatılarak mesleki bilgiyi ölçen bir sınavın Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir heyet tarafından yapılması sonucunda denklik belgesi verilir.
4) Öğretmenlik alanında alınan diplomalar değerlendirilirken, alan bilgisi yetersiz görülenler seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Alan bilgisi yeterli görülen ancak öğretmenlik formasyon eğitiminin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılan diplomalar için, ilgili alanda diploma denklik belgesi düzenlenerek bu belgenin üzerine “Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için, ilgilinin öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında başarılı olması gerekmektedir.” şeklinde şerh konulur. Seviye tespit sınavında başarılı olanların denklik belgelerinde yer alan bu şerh kaldırılarak öğretmenlik alanını da içeren yeni bir denklik belgesi verilir.
d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yurt dışı üniversitelerin yabancı dil ve edebiyat programları, bu dillerin öğretmenlik programları ile mütercim-tercümanlık programlarından alınan diplomaların denklik işlemi, mezun olunan program ülkenin ana dili ile aynı değil ise başvuru sahibinin mezun olduğu programla ilgili yabancı dilde KPDS sınavından yüz üzerinden en az (70) puan veya uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puan almış olması şartı aranır.
e) Yapılan inceleme sonucu denkliği talep edilen yükseköğretim programının Türk yükseköğretim programına eşdeğer görülmemesi halinde diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir.
f) Diploma alınan programın Türkiye Cumhuriyetinin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde unsurlar taşıması halinde alınan diplomalara denklik verilmez.
g) Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı, üzerinde tahrifat yapıldığı ve belgelerin kişiye ait olmadığı tespit edildiğinde denklik işlemi yapılmaz ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Uzaktan eğitim denklik işlemleri

Uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalar; diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir kurum olması, bir üst eğitime girişte kabul edilmesi, program kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün öğretim programı kredi toplamına uygun olması, örgün öğretimde belirlenen program kazanımları ile aynı programın uzaktan öğretiminin program kazanımlarının uyarlı olması ve uzaktan eğitim programının ölçme ve değerlendirme sisteminin denetlenebilir nitelikte olması, yurtdışında yapılan uzaktan eğitimin Türkçe olmaması, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olması, eğitim düzeyi ve öğrenim alanının açıkça tespit edilmesi şartları aranarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirildikten sonra kabul edilir veya reddedilir.

Denklik Aşamaları:
1)    Denklik Başvuru Sistemine Online Kayıt yapılması ve imzalı çıktısının alınması
2)   Başvuru evraklarının Online Kayıt çıktısı ile birlikte elden ya da posta yolu ile Denklik Birimi’ne teslimi
3)    Değerlendirme Uzmanı tarafından adayın dosyasının incelenmesi ve Ön İnceleme Raporu’nun hazırlanması
4)    Eksik ya da gerekli evrak varsa adaya tebliği
5)    Dışişleri Bakanlığı’ndan adayın eğitim bilgilerine ilişkin alınan teyit (Gerekli durumlarda)
6)    Üniversitelerden alan tespiti noktasında görüş alınması (Gerekli durumlarda)
7)    Değerlendirme Uzmanı tarafından Komisyon Raporu’nun hazırlanması
8)    Grup Sorumlusu tarafından Komisyon Raporu’nun kontrolü
9)    Birim Sorumlusu tarafından Komisyon Raporu’nun kontrolü
10)    Denklik Komisyonu İncelemesi
11)    Yükseköğretim Yürütme Kurulu İncelemesi
12)    Denklik / KKTC Protokolü / Red / Sahte / Seviye Tespit Sınavı / Lisans Tamamlama / KPDS-YDS kararlarının kişilere tebliği ve yerine getirilmesi
13)    Diploma Denklik Belgesi ya da Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi’nin hazırlanması
14)    İmza Aşaması (5 aşamalı imza)

 

İşlem süreleri

Denklik işlemleri süresi ülke grubu ve eğitim sistemlerine göre değişmekte olup;
–    Emsali olan ve yazışma aşaması olmayan dosyaların işlemi en geç 2 ayda,
–    Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılan diploma teyit işlemi olan ve araştırılması gereken dosyalar en geç 4 ayda,
–    Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılan diploma teyit işlemi uzun süren ve hakkında karar verebilmek için birçok işlem yapılan dosyalar için 6 ay ve üzeri bir süreçte sonuçlandırılmaktadır.
–    Eğer ilgili dosya bir hukuk davası haline gelmişse, davanın neticelenmesi durumunda işlemler tamamlanır.

Okul tanıma

Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınmasıdır. Tanıma işlemi, denklik değerlendirme işleminin ilk aşamasını oluşturur. Tanıma işlemleri, Denklik Okul Tanıma Ofisi tarafından yerine getirilir.
Okul tanıma bilgisi, kişi ve kurumlara 2 şekilde verilir:
Okul tanıma başvurusu, elden dilekçe ile yapıldığında gün içinde teslim edilir. Posta ya da faks ile yapıldığında en geç 10 iş günü içinde adrese postalanır.
POSTA: Tanıma bilgisi istenen okulun tam adı, ilgili bölüm ve eğitim düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans, uzaktan eğitim) ile iletişim bilgileri içeren bir dilekçeyi YÖK Denklik Birimi’ne göndererek;

Yatay Geçiş

Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumuna geçmek isteyen adayların başvuruları,Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca ilgili Üniversite tarafından değerlendirilmektedir.
Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapmak isteyen adaylara öncelikle YÖK Denklik Birimi’nden yatay geçiş için okul tanıma bilgisi verilir. Aday bu yazı ile ilgili üniversiteye başvurur. Yatay geçiş için okul tanıma işlemleri, Denklik Birimi Okul Tanıma Ofisi tarafından yerine getirilir.
Yatay Geçiş için okul tanıma bilgisi, 2 şekilde verilir:
Yatay geçiş için okul tanıma başvurusu, elden dilekçe ile yapıldığında gün içinde teslim edilir. Posta ile yapıldığında en geç 10 iş günü içinde adrese postalanır.
ELDEN ya da POSTA: Yurtdışında eğitim görülen okulun tam adı, ilgili bölüm ve eğitim düzeyi (ön lisans, lisans, yüksek lisans, uzaktan eğitim) ile iletişim bilgileri ve yatay geçiş talebini içeren bir dilekçeyi YÖK Denklik Birimi’ne göndererek;

Askerlik ve ya iş başvuruları durumunda

Eğitimini yurtdışında tamamlayarak ön lisans, lisans ya da yüksek lisans diplomasının denklik işlemi için Kurulumuza başvuran ancak henüz denklik işlemi tamamlanmayan adayların askerlik tecili ya da iş başvurusu için, YÖK Denklik Birimi tarafından verilen “İşlemler Devam Ediyor” ya da “Öğrenim Durumu” yazısı gereklidir.

–    “İşlemler Devam Ediyor” yazısı, ilk başvuru anında talep edilmesi durumunda Denklik Müracaat Ofisi tarafından başvuru anında adaya verilir (TC kimlik numarasının bulunmasına dikkat ediniz).

–    “Öğrenim Durumu” yazısı, denklik başvurusunu yapmış ve başvurusu inceleme aşamasında olan adaylara talep edilmesi durumunda Değerlendirme Uzmanı tarafından verilir. (TC kimlik numarasının bulunmasına dikkat ediniz).
“Öğrenim Durumu” yazısı, 2 şekilde verilir:
Öğrenim Durumu yazısı başvurusu, elden dilekçe ile yapıldığında gün içinde teslim edilir. Posta ya da faks ile yapıldığında en geç 10 iş günü içinde adrese postalanır.
POSTA: Ad-Soyad, TC Kimlik No ve eğitim görülen ülke ile iletişim bilgilerini içeren bir dilekçeyi YÖK Denklik Birimi’ne göndererek;
UYARI: Askerlik tecil işlemleri için istenen öğrenim durumu belgeleri SADECE elden ya da posta ile teslim edilir. TC kimlik numarası bulunmayan dilekçeler için öğrenim durumu belgesi hazırlanmaz, (Askerlik Şubeleri talebi doğrultusunda) öğrenim durumu belgesinde TC kimlik numarası belirtmek zorunludur.

Denklik Başvurusu

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.a

Diploma Denklik başvuruları ilk olarak online sistem üzerinden alınmaktadır. Adayların Denklik Başvuru Sistemine geçerli bir e-posta adresiyle üye olmaları ve denklik başvuru formunu doldurarak, imzalı çıktısıyla istenilen belgeleri elden ya da posta yoluyla  Denklik Birimi’ne göndermeleri gerekmektedir.
Gerekli Evraklar
Denklik başvurusunda istenilen evraklar, kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da Yabancı Uyruklu olması durumunda değişmektedir. Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de bir başka ülkenin vatandaşlığına sahip kişiler, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları’ndan istenilen belgeler ile başvurularını yapabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları
1.    Denklik Başvuru Formu imzalı çıktısı.
2.    Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler
3.    Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler

 

Yabancı Uyruklular
1.    Denklik Başvuru Formu imzalı çıktısı.

2.    Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler
3.    Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler

UYARILAR
1)    Kurulumuza sunmuş olduğunuz evrak asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup, onaylı suret ve tercüme belgeleri iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde vekiline teslim edilmektedir.

2)    Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikler bildirilerek evrakın tamamlanması istenecektir. Kurulumuz bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir.

BELGELER TAMAMLANDIKTAN SONRA MÜRACAAT YERİ

Elden: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi Müracaat Ofisi (B-2 Blok, Zemin Kat) ? Bilkent / ANKARA
Posta Yoluyla: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Birimi, 06539 – Bilkent / ANKARA

(Denklik başvurusu, adayın dışında bir başkası tarafından da yapılabilir, vekâletnameye ihtiyaç yoktur. Ancak evrak teslimi kişinin bizzat kendisine ya da noter onaylı resmi vekiline yapılır.)

DENKLİK EVRAKI TESLİMİ (ÖNEMLİ)

Denklik işleminin kabulü ya da reddi halinde evrak asıllarının birer örneği dosyasında saklanmak üzere alındıktan sonra ilgilinin başvuru sırasında belirlediği tercih doğrultusunda elden ya da posta yolu ile teslim edilir. Elden teslim başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline yapılır.

ÖNEMLİ: Başvuru sırasında Kurula verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve Kurulca incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.
Evrak teslimi tercihinizin değişmesi durumunda, “elden ya da posta ile almak istediğinizi”(yeni tercihinizi) belirten bir dilekçeyi Kurulumuza göndermeniz gerekmektedir.
Diploma ve transkript asılları olası iş ya da lisansüstü eğitim başvuruları durumunda dilekçe karşılığında kişilere geçici süre ile verilebilmektedir. Ancak işlemlerinizin aksamaması için evrak asıllarını teslim etmeden önce taratarak birer nüshasını kendinizde bulundurun.  

ULAŞIM:

Esenboğa Havalimanı’ndan ? Havaş ya da Belediye otobüsü ile Kızılay’a ve AŞTİ’ye ulaşım mevcuttur. Kızılay ya da AŞTİ’den Bilkent’e ulaşılabilir.

Kızılay’dan ? Güvenpark’tan kalkan 111 nolu Bilkent otobüsü (1 saat sürer, YÖK’ün önünde bırakır.)

AŞTİ’den ? AŞTİ önünden geçen Bilkent dolmuşu (30 dk. sürer, YÖK’e 10 dk. yürüme mesafesinde bırakır.)

İLETİŞİM:

Telefon (Denklik İşlemleri ve Başvuru Sorgulama):  444 8 965   (444 8 YÖK)
Telefon (İdari İşlemler)  :  0 (312) 298 71 40
Faks:  0 (312) 266 50 60
Adres:   Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – 06539
Bilkent / ANKARA
E-posta: denklik@yok.gov.tr

  • Twitter Aspirevia

© 2016 AspireVia LTD | Aspirevia World Wide Education Adviser


Birleşik Krallık : 283 St Neots Road Hardwick Cambridge Cb23 7QL United Kingdom , Tel : +447825234314


© AspireVia LTD Yurtdışı Eğitim Hizmetleri | Yurtdışında Eğitim Fırsatları